Úloha OSN v měnícím se světě.

Tento příspěvek se zabývá zejména problematikou mezinárodních operací a lidských práv. Okrajově pak otázkou reformovatelnosti OSN na prahu třetího tisíciletí.

Úvodem

Kdyµ v roce 1945 jako jeden z 51 spoluzakladatelů zakládalo Československo Organizaci spojených národů, málokdo asi věřil, µe svým významem předčí v±echny doposud existující mezinárodní organizace , jejíchµ počátky (snahy o vytvoření) bývají některými autory datovány jiµ do druhé poloviny 15. století.

V roce 1993 byla do OSN pod pořadovým číslem 183 přijata i Česká republika . Dnes jich má tato organizace jiµ 188. Ale nezměnila se jen čísla. Organizace spojených národů, vytvořena po ukončení Druhé světové války, měla mimo jiné pomoci stabilizovat mezinárodní vztahy a vytvořit bezpečněj±í základy pro mír ve světě. Tato organizace během posledních 50 let pomohla k urovnání celé řady -ne vµdy pouze potenciálních- konfliktů a hrozeb, a tím nepochybně přispěla k tolik potřebné stabilizaci mezinárodních vztahu. Ale jak se vyvíjely mezinárodní vztahy, vyvíjela se i OSN. Jak se měnil charakter vztahů mezi státy, měnila se i OSN. Dnes prakticky není oblasti, která by stála mimo zájem této celosvětové organizace. Výrazný časový odstup prahu třetího tisíciletí a zku±enosti s celou řadou oblastí zasahujících do kompetence OSN nás ov±em nabádá k celé řadě otázek. Jiµ dlouho se kupříkladu diskutuje o  revizi Charty OSN zasahujících do celé řady oblastí. Právě otázku reformovatelnosti povaµuji, hned vedle problematiky mezinárodních operací a lidských práv, za zásadní a tedy i za jeden z hlavních pilířů celé této práce, a hodlám ji zde věnovat poměrně značný prostor. To v±e -z důvodů rozsahu této práce- bohuµel na úkor jiných, neméně zajímavých, témat.

Problematika mírových operací OSN, aneb selektivní lidská práva

Na začátku 90. let, po skončení studené války, se mírové operace OSN zdály být v±elékem neduhů světa. V krátké době, od roku 1990 aµ do r.1995, vzrostl jejich počet ze 6 na 16. Za nejúčinněj±í donucovací prostředek byl a je ov±em přímý vojenský zásah, a to buď přímo pod vedením OSN nebo zásah nějaké organizace či skupiny států s formálním poµehnáním Rady bezpečnosti OSN . Mírové operace nepochybně zaznamenaly v 90. letech jisté nepopiratelné úspěchy . Na podzim roku 1993 se v±ak začalo rýsovat, µe mírové operace nejsou v±elékem, a µe konec studené války sice odstranil velice významné zábrany pro jejich účinné působení, ale µe dal±í významné zábrany trvají, a mnohé se navíc je±tě objevily . Dal±í neméně významnou změnou je charakter těchto krizí, který dnes spočívá předev±ím v ře±ení krizí domácích, které ohroµují mezinárodní mír jen druhořadě. Dnes je téměř výjimkou, µe by OSN ře±ilo krize čistě mezinárodní. Daleko častěji se tyto mírové operace soustřeďují na krize domácí, a v tomto smyslu tedy na krize vnitřní, které lze pokládat za ohroµení mezinárodního míru jen při velmi extenzivním výkladu .

Prvotní euforie o -vý±e uvedeném- v±eléčivém účinku mírových operací OSN tedy postupně opadávala a zaměnila své místo pomalým střízlivěním . Jedním z důsledků takovýchto změn bylo, µe ochota vlád poskytovat na mírové operace vojáky přestala být samozřejmostí. S nárůstem počtu a velikostí mírových operací se téµ prohlubovala krize v jejich financování, která jiµ del±í dobu vrhá stín na celou jejich budoucnost. Dne 10. prosince 1948 byla Valným shromáµděním OSN přijata V±eobecná deklarace lidských práv . Tento -ve v±ech směrech- nepochybně velmi významný dokument bývá v±ak v posledních několika letech velmi často citován při bilancování úspěchů a poráµek na poli obhajoby lidských práv. Právě takové hodnocení nemůµe ignorovat dva válečné konflikty: bombardování Jugoslávie (kosovská krize) a právě probíhající boje v Čečensku. Stranou ov±em nezůstává problematika vztahů Číny k Tibetu, ani Turecka ke Kurdistánu a celá řada dal±ích, neméně aktuálních a zajímavých, konfliktů. Předmětem sporu politiků i teoretiků se stalo samotné pojetí politiky lidských práv v mezinárodních vztazích.

Kosovský konflikt

Intervence na Balkáně nepochybně ukázala slabost mezinárodního práva i OSN . Těµko si lze představit lep±í demonstraci nutnosti reformy Charty OSN v oblasti poskytování statusu a ochranu lidským právům pro budoucí autonomní skupiny uvnitř státu. Pokud se zde nebudeme zabývat otázkou: proč právě tam? A pomineme-li zde dal±í neméně sporné otázky související s ochranou lidských práv, které zmíněná vojenská akce otevřela, uµ proto, µe kaµdá z nich by si jistě zaslouµila samostatnou práci . Nezbývá neµ si odpovědět na otázku, zda na±e euroatlantická civilizace, reprezentovaná vládami jednotlivých zemí a mezinárodními organizacemi, včetně nově přijaté doktríny NATO, které stvrdilo vojenskou přítomnost USA v euroatlantickém prostoru, skutečně přistupuje k ochraně lidských práv tak důsledně, jak by napovídaly prohlá±ení politiků ke  kosovské krizi. Na následujících několika málo příkladech bych se rád pokusil demonstroval naprostou relativizaci lidských práv, jakoµto linie zahraničních politik celé řady států (i OSN).

Čína a Tibet

10.března 1959 komunistická Čína násilím obsadila nezávislý Tibet, a  vyhlásila jej za součást Velké Číny. V následujících letech zemřelo v důsledku okupace přes milión místních obyvatel, tedy kaµdý ±estý Tibe'an. Dal±í stovky tisíc lidí, včetně dalajlámy, nejvy±±ího náboµenského a politického představitele Tibe'anů, muselo ze země uprchnout do sousední Indie. Číňané srovnali se zemí tisíce buddhistických klá±terů a přes půl miliónů mnichů a mni±ek bylo rozehnáno. Tibe'ané jiµ čtyřicet let nesmí svobodně říkat, co si myslí, uµívat mateřský jazyk v úředním styku, ani svobodně cestovat po vlastní zemi. V současnosti je v čínských věznicích zavřeno přes 1200 tibetských politických vězňů, z toho více neµ dvě stovky µen a téměř čtyřicet mladistvých, včetně desetiletého pančelamy Nima. Mnozí z nich jsou mučeni a někteří z nich na následky nelidského zacházení kaµdoročně umírají. Situace v Číně a v Tibetu je v mezích moµností podrobně monitorována mezinárodními nevládními organizacemi (např. AI). Fakta o situaci v zemi jsou v±eobecně známa. Čína je zemí, která nejen, µe se nikdy (jako např. poválečné Německo) nedistancovala od utrpení, které obyvatelům Tibetu způsobila , ale v po±lapávání jejich práv systematicky pokračuje.

Je zřejmé, µe vojenská akce demokratických zemí, srovnatelná s operací v Kosovu, nepřipadá v případě Tibetu, vzhledem k moµným následků, v úvahu. Případný jaderný konflikt mezi Čínou a intervenujícími zeměmi by nepochybně znamenal pro budoucnost lidstva takové ohroµení, µe lze jen těµko někomu vyčítat, proč se k vojenské pomoci Tibetu neodhodlal. Fakt, µe proti agresorovi nelze reálně vojensky vystoupit, v±ak je±tě neznamená, µe je třeba takovéto jednání bezev±eho tolerovat a dokonce mu napomáhat. Vět±ina západních zemí udrµuje s komunistickou Čínou dlouhodobě velmi pestré jak obchodní, tak i politické styky. Američtí a západoevrop±tí političtí činitelé v posledních letech tomuto vývoji cíleně napomáhají. Občas bývají sly±et argumenty, µe kde je trh, nemůµe být přece nesvoboda . V rámci "konstruktivního zapojení" čínské komunistické diktatury do globálního světového trhu jsou otázky lidských práv buď přehlíµeny, nebo se v lep±ím případě stávají nezbytným folklórem politických jednání, kdy si strany "ujasňují své odli±né pohledy na problematiku lidských práv".

V případě Číny tak ekonomický (a svým způsobem i politický) zájem Západu převaµuje nad deklarovanou "nedělitelností" lidských práv. Čín±tí a tibet±tí disidenti nás zajímají pouze potud, pokud neohroµují na±i obchodní bilanci. Jistá omezení, který vzájemný obchod přiná±í (např. zákaz dovozu zbrojních technologií), nemohou být povaµována za nástroj tlaku na čínský reµim, ale pouze jako minimální (a v mnoha směrech naprosto nedostatečný) "gesto" západních demokracií. I tak totiµ v současnosti dochází nejen k nelegálním únikům rizikových technologií (letos odhalená jaderná ±pionáµ proti USA), ale i západními vládami posvěceným dodávkám vojenského materiálu , a to v mnoha případech dokonce za dosti kuriózních okolností . Ekonomický rozvoj Číny, který je pro její vládce nezbytnou podmínkou trvalého udrµení moci, je přitom do značné míry závislý na exportu a s ním spojenému toku deviz. Demokratické země mají k dispozici celou řadu nástrojů, jak poru±ování lidských práv čínskou diktaturou sankcionovat, od důsledného politického tlaku aµ po úplnou ekonomickou blokádu. Nic z toho v±ak nepraktikují. Naopak, řada vlád (svého času i český pravicový kabinet) odmítá v obavách před čínskou nelibostí oficiální kontakty s legitimními představiteli tibetského exilu v čele s dalajlámou. Srbský prezident Milo±evič je bezpochyby spoluodpovědný za masakry kosovských Albánců a oprávněně je z nich obviněn před mezinárodním soudním dvorem v Haagu. V čem v±ak jsou Milo±evičovy zločiny hor±í neµ zločiny, které má na svědomí současné čínské vedení? Lze jen velmi těµko chápat skutečnost, µe jedni zločinci jsou trestně stíháni, zatímco s druhými se bez skrupulí obchoduje.

Turecko a Kurdistán

Zatímco v případě Číny lze namítnout, µe problematika dodrµování lidských práv v této zemi se tě±í alespoň občasnému zájmu západních masmédií a politiků, o situaci v jiµním Turecku se to rozhodně říci nedá. Zatímco kritika obchodně zajímavého, ale ideologicky přece jen "poněkud pochybného", čínského partnera nijak nepo±kozuje geopolitické zájmy Spojených států a celé řady dal±ích států, otázka dodrµování lidských práv na±imi spojenci uµ moc "politicky korektní" není. Otázka dodrµování lidských práv tureckých Kurdů je pro nás zajímavá přinejmen±ím ze dvou hledisek: Zaprvé, Turecko je na±ím plnoprávných a uznávaným spojencem v rámci NATO jeho politický systém funguje na bázi quazipluralitní zastupitelské demokracie a tě±í se nejen hospodářské, ale i vojenské pomoci demokratických zemí.

Zatímco Albánci měli v době krátce před Kosovským konfliktem v rámci Jugoslávie částečnou autonomii, a i v době nejhor±í srbské perzekuce v době zahájení bombardování s nimi bylo nakládáno jako s národnostní men±inou (by' krajně nepohodlnou), tureckým Kurdům je dodnes upíráno samo právo na národnost. Aµ do poloviny devadesátých let stačila v Turecku sama skutečnost, µe se přihlásíte ke kurdské národnosti (bez jakýchkoliv dal±ích politických či dokonce územních ambicí), k zatčení a státní perzekuci . Otázka existence marxistické Strany kurdských pracující (PKK) pod vedením Abdullaha Ocelana a její násilné akce proti tureckým vojenským, ale i civilním cílům je samozřejmě hlavním argumentem, kterým se snaµí turecká diplomacie akce proti vlastním civilistům ospravedlnit. Samostatnou otázku (a tedy i samostatnou práci) by mohlo tvořit "mírněj±í" poru±ování lidským práv tureckým reµimem, spočívající v útocích nikoliv proti kurdskému etniku jako celku, ale jeho jednotlivým členům. Na rozdíl od operací armády a "nevládních" ozbrojenců se vět±inou nejedná o mimosoudní, ale v rámci platného právního řádu legální násilí a perzekuce, na jejichµ konci vět±inou není mrtvý člověk, ale pouze zkaµený lidský µivot . Následky tohoto zneuµívání práva, nám dobře známého z doby "normalizace", nejsou sice tak "atraktivní" jako akty hrubého násilí, ale moµná právě proto o to nebezpečněj±í - vytvářejí totiµ zdání legitimity, a to jak navenek, tak vůči vlastnímu obyvatelstvu.

K některým dal±ím případům

Turecko v±ak není mezi na±imi spojenci a "geopolitickými partnery" µádným "enfant terrible", podobných případů lze nalézt celou řadu. Jejich podrobný výčet zde bohuµel není vzhledem k rozsahu této práce moµný (ostatně si o něm lze udělat poměrně přesný obraz z materiálů mezinárodních nevládních organizací či níµe uvedené, v Čechách poměrně dostupné literatury). Zmiňme zde alespoň některé: protiprávní vojenská invaze USA do Panamy, spojená se smrtí několika stovek civilistů , vojenská podpora nikaragujských "Contras" a dal±ích ultrapravicových latinskoamerických guerill, útočících nejen proti regulérním vojenským cílům, ale i civilnímu obyvatelstvu, účast vojenských a policejních činitelů diktátorských latinskoamerických zemí v severoamerických ±kolicích a výcvikových programech (včetně Paraguaie), či dlouhodobá "pomoc" Indonésii spočívající v dodávkách vojenského materiálu včetně bojových letounů F-16, pouµitého mj. k dvacet let trvající genocidě křes'anského obyvatelstva východního Timoru, jejímµ výsledkem dosud bylo půl miliónu mrtvých.

Vý±e uvedené poznatky svádí k závěru, µe mnohým z demokratických států, v čele s USA nevadí diktátoři a masoví vrazi jako takoví, ale pouze diktátoři a masoví vrazi, kteří se staví proti jejich zájmům. Přesněj±í by spí±e bylo říct, µe západní demokracie mají aµ překvapivě velkou toleranci k "prohře±kům" svých vojensko-politických spojenců či satelitů, zatímco srovnatelné "prohře±ky" se pro ně v jiných částech světa stávají důvodem pro vojenské intervence proti znepřáteleným zemím. Jakkoliv můµe být tento dvojí metr diplomaticky či politicky odůvodněný, v morální rovině nás staví před váµnou otázku, v čem se vlastně od svých diktátorských protivníků odli±ujeme. Americký lingvista a politolog Noam Chomsky k tomu výstiµně uvádí : "Na podpoře poskytované středovýchodním zrůdám (my±lena zejména americká podpora Saddama Hussaina do osmdesátých let) a na "bezvýznamnost"i i těch nejodporněj±ích zločinů, pokud to poslouµí vy±±ím cílům "stability", není nic nového. Jestliµe nepochopíme takové trvalé rysy "reálné diplomacie", zůstane pro nás světové dění záhadou".

Závěrem k lidským právům

Jen při trochu kritičtěj±ím pohledu, neµ jaký nabízí hlavní proud českých masmédií, je zřejmé, µe západní demokracie včetně (České republiky) přistupují k problematice lidských práv velmi selektivně: dodrµování lidských práv obvykle důsledně vyµadujeme pouze od těch, kteří se k nám chovají nepřátelsky nebo od států s nimiµ nejsou navázány obchodní kontakty.O několik odstavců vý±e jsme poloµili zásadní otázku, v čem se od diktátorských reµimů, proti kterým vede války, euroatlantická civilizace odli±uje. Zásadní rozdíl je jeden. Ve vyspělých kapitalistických zemích funguje liberálně-demokratický politický systém. Zní to triviálně, ale právě tento systém obyvatelům těchto zemí umoµňuje, aby politické představitele přiměli k dodrµování lidských práv nejen doma (coµ více-méně funguje), ale i v zahraničí (coµ vzhledem k vý±e uvedeným skutečnostem nefunguje téměř vůbec). Liberální demokracie totiµ tuto kontrolu dodrµování lidských práv mimo vlastní území demokratických zemí nezaji±'uje automaticky (a vzhledem k ekonomicko-politickým zájmům některých mocenských skupin asi ani zaji±'ovat nemůµe).

V úvodu této práce jsme v poznámce pod čarou zproblematizovali okolnosti zásahu mezinárodních sil v Kosovu. Ze strany kritiků této operace opakovaně zazněly názory, µe spojenci se v Kosovu angaµují nikoliv z humanitárních, ale jiných důvodů . Ze strany upřímných zastánců zásahu v Kosovu (ke kterým se počítáme, jakkoliv nesouhlasíme s formou jeho provedení) se opakoval argument, µe operace vznikla na základě tlaku veřejného mínění, konsternovaného selháním mezinárodního společenství v Bosně.

Pokud se přikloníme k verzi zastánců zásahu a nebudeme podezírat spojence z postranních úmyslů , můµeme dojít k významnému, pro budoucnost velmi optimistickému závěru. Znamená totiµ, µe veřejnost má skutečně moµnost dodrµování lidských práv kdekoliv na světě bezprostředně ovlivnit! Nemusí (a asi by ani nemělo) jít přitom vµdy o vojenskou operaci - jak jsme uvedli vý±e, např. v případě Číny by to bylo velmi riskantní, v jiných případech (Jiµní Amerika) zase humanitárně pochybné. První, co bychom měli jako lidé ctící nedělitelnost lidských práv činit, je poµadovat od svých vlád, aby intervenovali po celém světě ve prospěch těch, kteří jsou na těchto právech zkracováni. Lze dokonce vyslovit kacířskou my±lenku, µe tato společenská angaµovanost by měla mít přednost před domáháním se ochrany práv vlastních, vzhledem k reµimu na±í společnosti přece jen více-méně zaji±těným. Prostředků, jak na státy lidská práva poru±ující vyvinout účinný tlak, je celá řada, přičemµ zdaleka nejúčinněj±ími se zdá být předev±ím cílená podpora demokratické opozice uvnitř těchto zemí a -v některých případech - také přiměřený ekonomický a politický nátlak. Takový postoj by světové společenství nestál mnoho, ale hodně by přinesl. Např. pocit, µe úcta k právům druhých, my±lenky rovnosti a spravedlnosti či imperativ na±eho svědomí nejsou jen vyprázdněnými a smě±nými pojmy, jichµ kaµdý "postmoderně" uµívá dle libosti, ale základní pilíře společnosti, ve které µijeme, zvané občanskou a liberální.

Revize (reforma) Charty OSN

K pojmu reforma a revize

Pojem "reforma" lze pro účely této práce definovat jako změnu, či přebudování veřejného rázu nedotýkající se samotného základu či podstaty OSN. Jde tedy o určitá "vylep±ení" v rámci existující koncepce této organizace, nikoli o její postupný rozklad. Pojem "revize", který dle mého soudu bývá s OSN spojován častěji neµ pojem "reforma" lze definovat, jako proces reformě předcházející, tedy postupné přezkoumávání stávající struktury a rozhodovacích procedur v rámci OSN. V minulých letech byla otázka reformy OSN povaµována za něco nadbytečného , a často bylo tvrzeno, µe úspě±ná budoucnost OSN vyµaduje dodrµování Charty, a nikoli její revidování . Dnes je ov±em více neµ kdy jindy zřejmé, µe OSN reformu potřebuje a spory se vedou spí±e o rozsahu a účelu takové reformy. Technokraté poukazují na produktivitu a efektivnost samotných zaměstnanců OSN. Zástupci (delegáti) u OSN naopak upřednostňují ty reformy, které svědčí jejich národním zájmům či postavení. Idealisté oproti tomu nabízejí celou řadu opatření sniµujících národní suverenitu členských států ve prospěch OSN. Konzervativci naopak volají po výrazném oslabení moci OSN. Argumentů mnoho, souhlasných projevů se nám dostává v±ak velmi zřídka.

Pod hlavičku "reforma OSN" lze opravdu seskupit celou řadu argumentů, které se týkají: roz±íření a posílení pravomocí OSN jak v oblastech jak ekonomických, tak i politických (rozvoje, vývoj, sociální péče, národního hospodářství, ekologie; samotné demokratizace OSN vůči nevládním organizacím, posílení role OSN v rámci budoucích mírových operací a udrµování míru, a nástrojů k tomu určených; a samozřejmě také nový systém financování OSN či snad otázku poněkud přebujelé byrokracie OSN a s ní související sniµování počtu pracovníků). V±echna témata zde uvedená jsou neméně důleµitá, a jen velmi těµko se lze selektivně zabývat pouze některými z nich.

K roli Generálního tajemníka OSN

Těµko si lze představit důleµitěj±í osobu, která by byla schopna více ovlivnit celý reformní proces neµ generálního tajemníka OSN, Kofi Annana . Annanův postoj k jiµ provedeným reformním opatřením navíc dokazuje, µe je odhodlán se za některé tyto reformy sám zasadit. Navzdory některým argumentům, obviňujícím Annana z příli± blízkým vztahům k jeho bývalým spolupracovníkům, které mu znemoµňují uskutečnit celou řadu opatření, jej přesto lze povaµovat za první vla±tovku, která zahájila alespoň něco z toho, o čem se roky pouze diskutovalo. Jde například o přimění splatit dluh, formálně největ±ího přispěvatele, který v současné době přesahuje sumu 1,6 miliard amerických dolarů a zároveň zajistit, aby v následujících letech byl kaµdoroční příspěvek do rozpočtu OSN splněn řádně a včas. Z jednotlivých Annanových projevu lze vysledovat, µe si je velmi dobře vědom extrémních nátlaků, které na něj budou vyvíjeny, ale zároveň je odhodlán vzít na sebe odpovědnost vyplývající z  jednotlivých reformních opatření.

Sám Kofi Annan nedávno v jednom ze svých projevů řekl:".To, co je třeba učinit ze v±eho nejdříve, je nahlíµet na na±í organizaci více kriticky. Je třeba pohlédnout zejména sami na sebe,a to předev±ím ze  shora dolů, a aµ poté lze pouµít reformu, jako nástroj, který přiměje tuto organizaci k vět±í efektivitě a  úspěchu. Při tomto procesu, by v±ak měla svým významem výrazně dominovat ta teze, µe reformu je nekončící proces, který nesmí znamenat pouhou změnu, a nic víc. To by byla cesta vedoucí zpět, a nikoli cesta k smysluplnému a odpovědnému procesu.."

Brian Urquhart a Erskine Childers popisují ve své knize "Renewal of the UN Systém" vyčerpávajícím způsobem zavádění celé řady opatření, programů, zvlá±tních kanceláří během posledních padesáti let, která ve svých důsledcích vedla k velmi výraznému roz±íření aparátů včetně personálního obsazení a  zvy±ování nákladů. Jak ale ve své knize sami autoři dokládají, toto jednání nikdy nebylo jednáním nikomu neodpovědného byrokrata, ale výsledek přesně stanovených rozhodnutí členských států OSN. Urquhart a Childers se zde snaµí na několika komparativních studiích dokázat, µe tolik známý a diskutovaný systém, který má slouµit zájmům necelých ±esti miliard lidí v 185 státech světa má k dispozici velmi omezené zdroje. Systém, který je sloµen z 52000 zaměstnanců (rok 1994) má přibliµně stejně tolik pracovníků jako průměrné město či men±í stát , µe rozpočet OSN (1994), který byl tvořen příspěvky v±ech 185 členských států je srovnatelný s rozpočtem německého města Bielefeld (150000 obyvatel), podobně jako náklady na mírové jednotky čítající více neµ 30000 modrých přileb v rámci operací v Bosně jsou obdobou té části rozpočtu města New York, která je určena policii a hasičům.

Závěr, aneb k perspektivám OSN

Uplynulých 55 let činnosti OSN prokázalo, µe tato organizace, přestoµe se v její minulé činnosti nejednou projevily negativní stránky, a µe byla nejednou vzdálena cílům v Chartě vytčených, je v současné době nejen µivotaschopná, ale také velmi potřebná. Pravidelná spolupráce států v jejím rámci se stala nezbytnou a organickou součástí moderních mezinárodních vztahů.

OSN prokázala svou uµitečnost jako nástroj mnohostranné diplomacie, která v současné době nemůµe být jinou formou mezinárodních styků nahrazena . Zru±ení OSN, aniµ by ji nahradila dokonalej±í organizace -coµ není při dne±ním rozdělení světa příli± reálné- by mohlo vést k nepříznivému zvratu ve vývoji mezistátních vztahů a zavedlo by celé mezinárodní společenství daleko, daleko nazpátek. Státy by ztratily vhodné místo k udrµování vzájemných kontaktů a dialogů, k ře±ení otázek, na nichµ mají společný zájem, a ke koordinování společného postupu v závaµných otázkách světové politiky a ekonomiky. Malé státy by ztratily platformu, odkud mohou ovlivňovat světový vývoj a zredukovaly by své mezistátní vztahy na úzké sousedské a alianční relace. A v neposlední řadě by i světová veřejnost při±la o bohatý pramen mezinárodních problémů.

Jiná věc ov±em je, µe OSN nepochybně není v dne±ní podobě zdaleka ideální organizací. A jak vyplývá z vý±e uvedeného má celou řadu nedostatků, které byly vyvolány různými deformacemi během období vzniku a následné studené války. Tyto nedostatky je třeba co nejdříve odstranit. Reforma OSN, je skutečně -jak je na mnoha místech této práce neustále zdůrazňováno- více neµ potřebná.

Samotný souhlas nad potřebností reformy OSN v±ak nabádá k otázce: Do jaké míry je vůbec reálné, aby státy dosáhly kýµeného konsensu, tolik potřebného k uskutečnění takových reforem? Vµdy' dne±ní OSN vze±la z 2. světové války, a jako taková dnes v mnoha směrech věrně reprezentuje tehdej±í situaci. OSN je nesporně, přes v±echny její pozitiva, bohuµel výsledkem hegemonistické války a dítětem mocenské rovnováhy druhé poloviny 40. let . Pozice celé řady států je dnes jiµ jen velmi těµko obhajitelná . Lze sice pochopit, µe do jádra Charty byl začleněn bezpečnostní systém zaloµený na zvý±ené odpovědnosti těch zemí, které nesly tíhu druhé světové války , ale to by nepochybně nemělo nutně znamenat konzervaci takového stavu. Situace v OSN naprosto nereflektuje výsledky studené války . Pozice některých států je tudíµ vzhledem k aktuální situaci krajně nespravedlivá (např. rozdělení míst a hlasovacích práv v Radě bezpečnosti), některé státy jsou -dnes jiµ bezdůvodně- zvýhodňovány a význam jiných států je naproti tomu potlačován. Nicméně některým státům tato pozice nesmírně vyhovuje, z čehoµ lze vyvozovat, µe budou hlasovat proti takovým omezením.

Těµko si lze například představit, µe by v±ichni stalí členové Rady bezpečnosti jednohlasně rozhodly o zru±ení tolik nepopulárního práva veta, které jim náleµí.Takový případ historie nepamatuje, a jen s velkými obtíµemi se lze domnívat, µe předmětem reformy bude právě zmíněná a tolik potřebná demokratizace OSN (zejména jde tedy o reformu Radu bezpečnosti). Na druhou stranu netřeba zdůrazňovat nutnost domluvit se na nových zásadách mezinárodního práva. Zároveň v±ak nelze prosadit radikální změny proti těchto států (např. Ruska a Číny). Objevují se názory , µe měnit takové zásady v rozporu s vůlí některé z mocností znamená směřovat automaticky ke konfliktu, µe vµdy, kdyµ se někdo pokusí změnit normy mezinárodního práva proti zájmům velmocí, následuje konflikt. Tento konflikt pak můµe vést k daleko závaµněj±ím naru±ením lidských práv, neµ přiná±el akt, který rozhodnutí vyvolal.

OSN se tedy nachází ve velmi sloµité situaci, která se podobá uzavřenému kruhu. V±ichni vědí, µe OSN není zdaleka ideální a µe změna je nezbytná. Taková změna v±ak můµe být provedena dvojím způsobem. Buď bude OSN zreformována , a nebo zru±ena a nahrazena novou moderněj±í (demokratičtěj±í) organizací. První z případů v sobě ov±em skrývá nedoře±enou otázku reformovatelnosti, která ve svém důsledku můµe vyústit v samotné zablokování celé této organizace. Druhý případ, na jedné straně umoµňuje vytvořit organizaci nesrovnatelně demokratičtěj±í a pruµněj±í, ale na straně druhé zároveň poskytuje časově omezený prostor k určitému mezinárodnímu vakuu, který můµe mít celou řadu velmi nepříznivých důsledků, podobně jako jiµ vý±e popisovaná moµnost zru±ení OSN bez náhrady.

Bude tedy tato organizace, která nám během posledních padesáti let nastínila systém pro nalézání společného světového konsensu, ře±ení globálních problémů a urovnání krizí, a která významně působila v oblasti vývoje mezinárodně závazných standartu a pravidel, existovat v pří±tím století? Je vůbec moµné, aby se OSN postupně měnila ve stále méně významné sdruµení států, které nakonec skončí pouze v historických učebnicích jakoµto důsledek nezájmu a odmítnutí podpory ze strany členských států, nebo jako důsledek nedostatku finančních zdrojů?

Těµko nalézt spolehlivou odpověď na vý±e uvedené otázky. Kromě celé řady vnitřních neshod mezi 188 členskými státy, rozdílnosti jejich zájmů, vzájemném nepoměru jejich pozic je v±ak více neµ zřejmé, µe ačkoli je Kofi Annan velmi oblíbený a diplomaticky velmi obratný, tak má jen velmi omezené moµnosti. Nepochybně tolik potřebná reforma musí vycházet z politického konsensu napříč celým spektrem členských států OSN a musí vycházet předev±ím z Valného shromáµdění . Vzhledem k vý±e uvedenému se domnívám, µe Valnému shromáµdění je v současné době dosaµení takovéhoto konsensu bohuµel na míle vzdáleno.

Seznam Literatury:

Informační centrum OSN v Praze, FAKTA A ČÍSLA OSN, Praha, 1999
Urquhart, Childers, Renewal of the UN System, Sweet & Maxwell, London,1995
Potočný Miroslav, OSN - Nástroj míru a mezinárodní spolupráce, Praha, 1975
Bene± Eduard, Demokracie dnes a zítra, Praha, 1946 (s.99)
Chomsky Noam, Perspektivy moci, Karolinum, Praha 1998, [323 s.]
D.J.Harris, Cases and Materials on International Law, Sweet & Maxwell, 1998
Annan Kofi, The quotable Kofi Annan - Selections from speeches and statements by the Secretary-General, New York, 1998
Annan Kofi, Partnerships for Global Comumunity - Annual Report on the Work of the Organizations, New York, 1998
Hulinský Ilja, OSN a Československo, Praha, 1989
Havel Václav, Moc bezmocných in: O lidskou identitu, Rozmluvy, Praha 1990, [394 s.]
United Nations, Image & Reality, Questions and answers about the United Nations, New York, 1999
Kol. autorů, Člověk a lidská práva, Horizont, Praha 1969, [102 s.]


Název rubriky - MPV -- 1
Informace nemusí být aktuální protoľe byla publikována 4.7.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 7.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Ján Matejka

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Základní pojmy
Příspěvky
About OSN
Projekt OSN vznikl z informační podpory IC OSN v Praze
Mezinárodní organizace
Mezinárodní právo