Medzinárodná zodpovednosť za škody spôsobené rizikovým chovaním, ktoré nie je zakázané medzinárodným právom
     Existencia a nutnosť tohto právneho inštitútu v medzinárodnom práve s ohľadom na návrh Medzinárodnej právnickej komisie (ILC).
Vývoj a současný stav mezinárodního humanitárního práva (2. část)
     V první části článku jsem se stručně zabýval vývojem snah omezit válečné konflikty. Tyto snahy vyvrcholily přijetím čtyř Ženevských úmluv v roce 1949.
Vývoj a současný stav mezinárodního humanitárního práva (1. část)
     Ozbrojené konflikty, tedy války, nelze vymýtit. Můžeme je stokrát postavit mimo zákon, stokrát je prohlásit za nemorální a zrůdné, ale nezbavíme se jich. Právě v tomto okamžiku probíhá ve světě několik desítek válečných konfliktů, ve kterých umírají stovky lidí. Války byly a budou. Všechny snahy o jejich vymýcení se bohužel minuly účinkem.
Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva
      Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku dnes zveřejnil dvě rozhodnutí velkého senátu, jimiž prohlásil za nepřijatelné stížnosti manželů Poláčkových a manželů Gratzingerových proti České republice.
Války ...pokračování
     Během procesu byla předložena řada důkazů, vyslechnuto množství svědků. Obžalovní na svědectví reagovali apaticky a pohrdavě. Při výsleších pak uváděli, že konali jen Hitlerovi příkazy, nebo že si nic nepamatují.
K (ne)reformovatelnosti OSN
      V minulých letech byla reforma OSN považována za něco nadbytečného, často bylo také tvrzeno, že úspěšná budoucnost OSN vyžaduje dodržování Charty, a nikoli její revidování. Dnes je ovšem více než kdy jindy zřejmé, že OSN reformu potřebuje a spory se vedou spíše o rozsahu a účelu takové reformy. Nad možnosti relizace takového kroku se zamýšlí právě tento článek.
Is the Dualist-Monist controversy in International Law simply a fiction?
     The primary objective of article is to judge or regard that controversy of Dualist-Monist theories of International law is simple a fiction. A theoretical account of this issue should be able to provide answer to at least these questions. Firstly, what is the meaning of these theories of International Law? Secondly, what caused the -above mentioned- controversies of these theories? And finally, should we consider this controversy as a fictional? For an appropriate answer to the questions above, I consider to be necessary to outline and examine leading arguments of these schools, and on these grounds to take a final statement in concluding paragraph of work.
Nad otázkou prodeje nemovitostí a zemědělské půdy cizozemcům
     Prodeje nemovitostí a zemědělské půdy cizozemcům, tedy fyzickým (právnickým) osobám, které nemají trvalý pobyt (sídlo) na území České republiky patří mezi aktuální otázky posledního desetiletí. Zde naleznete krátké zamyšlení nad platnou právní úpravou de lege lata a jedno, ještě kratší, de lege ferenda…
Pojem lidských práv
      Mluvíme-li o základních právech občanských a lidských, rozumí se tím v prvém případě práva, které mu stát poskytuje, kdežto ve druhém případě jde o práva, které má člověk nezávisle na jakémkoliv státu (označují se též jako práva přirozená). Pojem přirozených práv a tedy rovněž pojem lidských práv vzniká ze základního práva, kterým je právo na život. Lidská práva ve svém souhrnu nejsou ničím jiným než různými kvalitativními stránkami práva na život. Toto rozlišování pochází z pařížské Deklarace lidský a občanských práv z roku 1789.
Arbitráž a smírčí řízení v mezinárodním právu veřejném
      Jaké jsou mírové prostředky urovnání sporu, co je arbitráž i smírčí komise v základních souvislostech.
Mezinárodní soudní dvůr
     Něco málo o základní problematice Mezinárodního soudního dvora v Haagu.
Úloha OSN v měnícím se světě.
      Tento příspěvek se zabývá zejména problematikou mezinárodních operací a lidských práv. Okrajově pak otázkou reformovatelnosti OSN na prahu třetího tisíciletí.
Hugo Grotius - dokončení
     Rovněž lze pozorovat, jak se v rámci diplomatického práva postupně vytvářela mezinárodní pravidla o osobní nedotknutelnosti a exteritorialitě cizích vyslanců a jejich sídel s právem asylu.
Válka a váleční zločinci, část I.
     Diskuse o dovolenosti války a o pravidlech války probíhají již desítky let. Na jejich základě máme dnes definovány pojmy války a stanovena pravidla války. Otázkou samozřejmě zůstává, zda tyto pojmy a pravidla jsou v současnosti dostatečně živá a aktuální, zda postihují technický a společenský vývoj.
HUGO GROTIUS - historický exkurs, část I.
     V raném středověku se vytvořil v západní Evropě hierarchický systém lenních pánů a vazalů. Tato hierarchie se uplatnila i v mezinárodních poměrech. Na jejím vrcholu byl císař, kterého korunoval papež, a od něho odvozovaly moc jiné státní útvary.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Základní pojmy
Příspěvky
About OSN
Projekt OSN vznikl z informační podpory IC OSN v Praze
Mezinárodní organizace
Mezinárodní právo