Subjekt(y)

SUBJEKT MEZINÁRODNÍHO PRÁVA
- nedefinuje žádná mezinárodní smlouva ani obecná praxe a proto se využívá poznatků všeobecné právovědy: subjektem práva je každá jednotka, které daný právní řád přiznává způsobilost k právům a povinnostem a zpravidla i k právním úkonům; dělí se na:
původní - státy mají klíčové postavení
odvozené - mezinárodní organizace

DALŠÍ SUBJEKTY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA
(1) povstalci bojující proti vládní moci, pokud jim státy přiznaly status válčící strany;
(2) národně osvobozenecká hnutí v období dekolonizace;
(3) Svatá stolice - od r. 1929 na základě lateránské smlouvy s Itálií území 44 ha a má i legační právo;
(4) Svrchovaný řád maltézských rytířů - 1099 do 1798;
(5) města s mezinárodním statutem - Krakov, Gdaňsk, Tanger, Terst, Jerusalem, Západní Berlín a v současnosti Mostar;
(6) Mezinárodní výbor ČK;
(7) mezinárodní organizace - způsobilost uzavírat mezinárodní smlouvy, k výsadám a imunitám, k majetkovým nárokům, procesní způsobilost, odpovědnost za protiprávní jednání, k vnitroorganizační normotvorbě, autonomie finanční;
(8) jednotlivec;
(9) nadnárodní korporace - nejsou, byť mají faktický vliv


Název rubriky - MPV - základní pojmy
Informace byla publikována 3.8.2000
Poslední změna proběhla 3.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář
Počet zobrazení 21899. (Sessions 19357)
.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Základní pojmy
Příspěvky
About OSN
Projekt OSN vznikl z informační podpory IC OSN v Praze
Mezinárodní organizace
Mezinárodní právo