Skupina světové banky a Mezinárodní měnový fond

Skupina světové banky a Mezinárodní měnový fond

Světová banka je zastřešující organizací čtyř institucí: Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD), založené roku 1945; Mezinárodní finanční korporace (IFC), 1956; Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA), 1960; a Multilaterální agentury pro garanci investic (MIGA), 1988.

Společným cílem těchto čtyř institucí je snížení chudoby ve světě pomocí posilování ekonomik chudých států. Jejich záměrem je zlepšení životní úrovně prostřednictvím podpory hospodářského růstu a rozvoje.

Správním orgánem skupiny je Rada guvernérů, v níž jsou zastoupeny všechny členské státy. Každodenním řízením skupiny je pověřena menší skupina, Rada výkonných ředitelů, jejímž předsedou je prezident Světové banky.

Jednou z významných publikací Světové banky je každoročně vydávaná Zpráva o mezinárodním rozvoji.

Prezident: James D. Wolfensohn (USA)
Sídlo: 1818 H Street NW, Washington, D.C. 20433, USA
Tel.: (1 202) 477 1234; Fax: (1 202) 477 6391
E-mail: [příjmení]@worldbank.org
Internet: www.worldbank.org

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD)

Stanovy Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj byly vytvořeny na konferenci v Bretton Woods v roce 1944. V roce 1946 banka zahájila svou činnost, jejímž cílem bylo podporovat mezinárodní pohyb kapitálu na výrobní účely a pomáhat při obnově států zdevastovaných po druhé světové válce.

Devadesát procent půjček banky je financováno z mezinárodních kapitálových trhů. Za celou historii existence Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj do ní její akcionáři investovali pouhých 11 miliard USD, které byly ovšem využity k poskytnutí půjček v hodnotě více než 280 miliard USD.

Za fiskální období 1997 závazky banky dosáhly hodnoty 14,5 miliardy dolarů. Za totéž období bylo schváleno celkem 141 půjček 42 zemím. Regulovatelné půjčky, které jsou závislé na dlouhodobých ekonomických reformách, dosáhly hodnoty 5 085,7 milionu USD, což je 26,5 procenta závazků banky. Pomoc nejchudším zemím, jejichž hrubý domácí produkt na hlavu je 785 dolarů či méně, činila celkem 7,4 miliardy dolarů. Půjčky banky byly investovány do sektorů jako energetika, ropný a plynařský průmysl, těžba, doprava, rozvoj měst, dostupnost kvalitní vody a hygieny a finanční sektor.

Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA)

Mezinárodní asociace pro rozvoj poskytuje za velmi přijatelných podmínek finanční prostředky nejchudším státům světa, které nejsou schopny platit úroky z půjček Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD). O přidělování těchto prostředků rozhoduje IBRD.

Půjčky Mezinárodní asociace pro rozvoj, neboli "úvěry", jsou poskytovány zejména zemím s ročním příjmem na hlavu nižším než 925 dolarů. "Úvěry" asociace pro rozvoj se poskytují na 35 až 40 let bez úroku, kromě malého poplatku na pokrytí administrativních nákladů. Splácení jistiny začíná až po uplynutí deseti let odkladu.

Převážná většina prostředků IDA pochází z příspěvků vlád, zejména vlád bohatších členských zemí. Mezi dárcovské země však zároveň spadá i několik zemí, které jsou zároveň příjemci půjček Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj. Dárcovské země jsou jednou za tři roky požádány, aby "doplnily" fondy IDA. Od vzniku Mezinárodního sdružení pro rozvoj před třiceti lety došlo k jedenácti takovým doplněním.

Za fiskální období 1997 dosáhla částka vyplacená IDA rekordní hodnoty 5,979 miliardy USD. Celkem bylo schváleno přes padesát projektů pro 50 zemí v oblastech jako zemědělství, zdravotnictví, zajišťování pitné vody a základního vzdělání. IDA významně investovala do programů týkajících se životního prostředí a postavení žen.

Mezinárodní finanční korporace (IFC)

Mezinárodní finanční korporace je největší multilaterální zdroj kapitálu a půjček pro financování projektů v soukromém sektoru rozvojových zemí. IFC se při výběru investic řídí třemi základními principy:
Snaží se podněcovat spolupráci soukromých investorů na projektech a minoritním podílem na ně přispívat vlastním kapitálem.
Plní roli obchodního partnera příslušníků soukromého sektoru a bere na sebe stejná obchodní rizika za účelem vytvoření ziskových projektů.
Podílí se pouze na investicích, které jsou z určitého hlediska významné (jako například pomoc ve snaze přilákat první zahraniční investice).

IFC získává finanční prostředky především z půjček na finančních trzích, které získává díky své finanční síle a reputaci.

Mezinárodní finanční korporace je samostatnou součástí Skupiny Světové banky a její financování je odděleno od IBRD. Za fiskální období 1997 rada ředitelů IFC schválila 276 projektů v hodnotě 6,7 miliardy USD.

Multilaterální agentura pro garanci investic (MIGA)

Multilaterální agentura pro garanci investic byla založena za účelem podpory přísunu zahraničního soukromého kapitálu do rozvojových zemí prostřednictvím zmírňování politických rizik spojených s investováním v těchto zemích. Činí tak prostřednictvím poskytování pojištění (záruk) soukromým zahraničním investorům. Pojištění se vztahuje na neobchodní rizika, jako je konfiskace, válka a občanské nepokoje v rozvojových zemích.

Upsaný kapitál MIGA přesahuje 1 miliardu USD pocházejících od 145 členských států. Dalších 19 rozvojových zemí a transformujících se ekonomik na členství aspiruje a usiluje o splnění vstupních kritérií.

MIGA úspěšně podporuje přísun kapitálu do rozvojových zemí. Od svého vzniku napomohla investicím v hodnotě přes 15 miliard USD do čtyřiceti rozvojových zemí.

Mezinárodní měnový fond (IMF)

Mezinárodní měnový fond (IMF) byl založen na konferenci v Bretton Woods roku 1944. Fond plní následující funkce:
Usnadňuje mezinárodní měnovou spolupráci.
Podporuje stabilitu směnných kurzů a řádné provádění peněžní výměny.
Napomáhá při vytváření mnohostranného systému plateb a odstraňování omezení devizové směny.
Prostřednictvím krátkodobé finanční pomoci umožňuje členským státům napravit nevyvážený stav jejich platební bilance.

Finanční zdroje IMF sestávají především z členských příspěvků (tzv. kvót) 182 členských států, které v současné době dosahují hodnoty 195 miliard USD. Výše kvót je určována na základě relativní ekonomické síly jednotlivých členských států. Fond je oprávněn přidělovat svým členům mezinárodní finanční rezervy formou "zvláštních čerpacích práv".

Hlavní úloha fondu spočívá v poskytování dočasných úvěrů členským státům s nepříznivým stavem platební bilance. Výše částek, které si mohou členské státy od fondu půjčit, je závislá na výši jejich kvót. Státy, kterým je finanční podpora fondu poskytována za účelem dlouhodobých ekonomických reforem, si mohou půjčovat částky převyšující čtyřikrát až pětkrát hodnotu jejich kvót.

Mezinárodní měnový fond dále prostřednictvím Strukturálního regulačního mechanismu (ESAF) nabízí zvýhodněnou pomoc státům s nízkými příjmy. Členské státy fondu, jejichž ekonomická situace je opravňuje k získání podpory ESAF, si mohou půjčovat až 190 procent ze svých kvót na základě tříletého ujednání. Tento limit může být za mimořádných okolností dále zvýšen na maximálně 255 procent z kvót.

Řídícím orgánem Mezinárodního měnového fondu je Rada guvernérů, v níž jsou zastoupeny všechny členské státy a která se schází jednou za rok. Průběžnou činnost fondu řídí Výkonná rada o 24 členech, jíž asistuje Prozatímní výbor.

Fond má přibližně 2 600 zaměstnanců ze 110 zemí, v jejichž čele stojí ředitel volený Výkonnou radou a 24členný orgán zodpovědný za vykonávání každodenní činnosti IMF.

Dvakrát ročně vydává IMF publikaci Stav světového hospodářství.

Ředitel: Michel Camdessus (Francie) Sídlo: 700 19th Street NW, Washington, D.C. 20431, USA Tel.: (1 202) 623 7000; Fax: (1 202) 623 46 61 E-mail: publicaffairs@imf.org Internet: www.imf.org


Název rubriky - MPV - OSN
Informace byla publikována 23.1.2001
Poslední změna proběhla 23.1.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář
Počet zobrazení 29315. (Sessions 25363)
.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Základní pojmy
Příspěvky
About OSN
Projekt OSN vznikl z informační podpory IC OSN v Praze
Mezinárodní organizace
Mezinárodní právo