řeka, moře, vzdušný prostor

MEZINÁRODNÍ ŘEKA
- řeka, která byla mezinárodní smlouvou prohlášena za přístupnou obchodním lodím všech států nebo alespoň všech pobřežních států; splavné řeky, které zprostředkují spojení s mořem a protékají územní dvou a více států nebo tvoří mezi nimi hranici. Mezi důležité smloumy o mezinárodních řekách patří:
- Závěrečný akt Vídeňského kongresu z r. 1815 stanovil zásadu svobodné plavby pro obchodní lodi všech (i nepobřežních) států a rovnost podmínek
- Pařížská mírová smlouva z r. 1856 internacionalizovala Dunaj od Ulmu a po I. sv. válce Rýn, Mosela, Němen, Labe od ústí Vltavy, Vltava od Prahy, Odra od Opavice
- Úmluva o režimu plavby na Dunaji - 1948 Bělehrad, Dunajská komise Budapešť

POBŘEŽNÍ MOŘE
- je pásmo mořských vod, které přiléhá k pevninskému území a vnitřním vodám pobřežního státu a v případě souostrovního státu k jeho souostrovním vodám (9:1). Jeho šíři stanoví stát až po hranici 12 námořních mil měřené od základní linie, kterou je nejnižší čára odlivu podél pobřeží
- na pobřežní moře, jeho mořské dno i zemské nitro pod nim, jakož i na vzdušný prostor na nimi se vztahuje suverénní moc pobřežního státu, která je omezena pouze právem pokojného průjezdu cizích lodí

VZDUŠNÝ PROSTOR
- prostor nad st. suchozemským územím a vnitřními i pobřežními vodami, který spadá po okraj spodní hranice kosmického prostoru (cca. 100 km od povrchu Země) a je součástí st. území

VÝLUČNÁ EKONOMICKÁ ZÓNA
- nový institut mořského práva; oblast nacházející se za pobřežním mořem a k němu přilehlá; sahá nejdále 200 nám. mil od základní čáry a v tomto pásmu volného moře vykonává pobřežní stát svrchovaná práva za účelem průzkumu a těžby přirozených zdrojů, zejména ryb a nerostného bohatství

KONTINENTÁLNÍ ŠELF
- pevninská mělčina pobřežního státu, kterým je
(1) mořské dno a podzemí podmořských oblastí, jež leží za hranicemi jeho pobřežního moře po celém přirozeném prodloužení jeho pevninského území k vnější hranici kontinentálního okraje nebo
(2) mořské dno a podzemí sahající do vzdálenosti 200 nám. mil od základní čáry na pobřeží, jestliže vnější hranice kontinentálního okraje nedosahuje této vzdálenosti

VOLNÉ MOŘE
- jsou souvislé mořské vody za hranicí pobřežního moře, vnitrozemských vod nebo souostrovních vod; slouží společnému užívání všech států: svoboda plavby, přeletu, kladení podmořských kabelů a dálkového potrubí, svoboda rybolovu a vědeckého výzkumu

POLÁRNÍ SEKTOR
- v souvislosti s Arktidou je to trojúhelník, jehož vrcholem je severní pól, základnou severní hranice příslušného státu a stranami poledníky, probíhající krajními body státní hranice; části pevniny a ostrovy ležící uvnitř PS jsou součástí st. území těch států, kt. hraničí se Severním ledovým mořem (Dánsko, Kanada, Norsko, Rusko a USA)


Název rubriky - MPV - základní pojmy
Informace byla publikována 3.8.2000
Poslední změna proběhla 3.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář
Počet zobrazení 20007. (Sessions 18284)
.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Základní pojmy
Příspěvky
About OSN
Projekt OSN vznikl z informační podpory IC OSN v Praze
Mezinárodní organizace
Mezinárodní právo