škoda, reparace

ŠKODA V MEZINÁRODNÍM PRÁVU
- nepovažuje se za nutnou náležitost mezinárodní odpovědnosti; zahrnuje újmy materiální i nemateriální; reparaci poléhá škoda přímá (příčinná souvislost)

REPARACE
- odčinění škody způsobené mezinárodně protiprávním chování:
(1) restituce - uvedení do původ. stavu,
(2) kompenzace - skutečné škody a ušlého zisku odškodněním peněžní částky, zbožím či službami a
(3) satisfakce - morální zadostiučinění vyjádřením lítosti, omluvou, symbolickým aktem, potrestáním pachatelů, prostým prohlášením


Název rubriky - MPV - základní pojmy
Informace byla publikována 3.8.2000
Poslední změna proběhla 3.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář
Počet zobrazení 17756. (Sessions 16393)
.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Základní pojmy
Příspěvky
About OSN
Projekt OSN vznikl z informační podpory IC OSN v Praze
Mezinárodní organizace
Mezinárodní právo