Mezinárodní soudní dvůr

Mezinárodní soudní dvůr

Mezinárodní soudní dvůr se sídlem v nizozemském Haagu je základním soudním orgánem OSN. Řeší spory mezi členskými státy a předává OSN a jejím specializovaným organizacím odborné posudky. Jeho statut je nedílnou součástí Charty OSN.

Soudní dvůr je přístupný všem signatářům jeho statutu, tedy všem členům Organizace spojených národů. Stát, který není členem OSN, se může připojit ke statutu, jako je tomu v případě Švýcarska a Nauru. Soudní dvůr není přístupný soukromým osobám.

Všechny země, které jsou smluvními stranami statutu, mohou být účastníky případů, které Soud řeší. Další státy tak mohou činit v souladu s podmínkami určenými Radou bezpečnosti.

Valné shromáždění i Rada bezpečnosti mohou požádat Soudní dvůr o posudek k jakékoliv právní otázce, další orgány OSN a specializované organizace OSN mohou požádat o posudek k otázkám spadajícím do rámce jejich činnosti, pokud k tomu mají zmocnění Valného shromáždění.

Soudní pravomoci

Pravomoci Mezinárodního soudního dvora se vztahují na všechny případy předložené členskými státy a na všechny záležitosti, které mu přísluší na základě Charty OSN. Státy se mohou předem zavázat, že se podřídí pravomoci Soudního dvora buď podpisem smlouvy nebo úmluvy, jež takový závazek výslovně stanoví, nebo tím, že učiní samostatné prohlášení. Tato prohlášení o podřízení se pravomocím Soudu mohou obsahovat vyloučení určitých typů případů.

V souladu se Statutem Mezinárodní soudní dvůr řeší spory prostřednictvím uplatňování:
- mezinárodních úmluv stanovujících pravidla výslovně uznávaná státy, jichž se spor týká;
- mezinárodních zvyklostí představujících obecně uznávané postupy přijímané jako zákon;
- obecných zákonných principů uznávaných národy;
- soudních rozhodnutí a stanovisek nejkvalifikovanějších právních znalců jednotlivých národů.

Členství

Soud sestává z 15 soudců volených Valným shromážděním a Radou bezpečnosti v odděleném hlasování. Soudci jsou vybíráni na základě své kvalifikace, nikoliv na základě národní příslušnosti. Snahou je, aby byly zastoupeny všechny hlavní právní systémy světa, přičemž žádní dva soudci nemohou být příslušníky téhož státu. Jsou voleni na devět let s možností znovuzvolení. V průběhu funkčního období se nemohou zabývat žádnou jinou činností.

Soud se obvykle schází na plenárních zasedáních, může však také vytvořit menší jednotky, komory, pokud o to strany požádají. Rozsudky vynesené komorami jsou rovnocenné s rozsudky Soudního dvora jako takového. Mezinárodní soudní dvůr rovněž disponuje Komorou pro otázky životního prostředí a každoročně ustavuje komoru pro zkrácené soudní řízení.


Název rubriky - MPV - OSN
Informace byla publikována 23.1.2001
Poslední změna proběhla 23.1.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář
Počet zobrazení 13655. (Sessions 12260)
.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Základní pojmy
Příspěvky
About OSN
Projekt OSN vznikl z informační podpory IC OSN v Praze
Mezinárodní organizace
Mezinárodní právo